دیدار با قرآن پژوهان - Speech with female Quranic scholars - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

5584 Views


دیدار با قرآن پژوهان - Speech With Female Quranic Scholars - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 20-10-2011