ماجرای گفتگوی امام حسین ؑو حضرت زینب در شبِ عاشور - Farsi

  • Embed Video

4390 Views


ماجرای گفتگوی امام حسین ؑو حضرت زینب در شبِ عاشور - Farsi
  • 04-11-2014
ماجرای گفتگوی امام حسین ؑو حضرت زینب در شبِ عاشور بہ روایت رھبر انقلاب سید علی خامنہ ای- Farsi