حضور رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی Visit 2 Abdul AzAzeem Hasani - Farsi

  • Embed Video

5808 Views


حضور رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی Visit 2 Abdul AzAzeem Hasani - Farsi
  • 09-03-2011
حضور رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی - 18/12/1389 - Visit to Hz. Abdul Azeem Hasani - Farsi