بیانات رهبر در دیدار فرماندهان جمهوری اسلامی ایران - Farsi

  • Embed Video

4086 Views


بیانات رهبر در دیدار فرماندهان جمهوری اسلامی ایران - Farsi
  • 21-04-2015
بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران - Farsi