نماهنگ | مجرم اصلی - Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

7122 Views


نماهنگ | مجرم اصلی - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 22-11-2020
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «هم مرکز تولید فکر درست کردند، هم جریانهای تروریستی را به وجود آوردند، هم عناصری را که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشوند، به طور... Show More >>
theleadertalks.com