ديدار با شركت‌كنندگان در مسابقات قرآن‌ Syyed Ali Khamenei 5 July 2011 - Farsi