"جدید عالمی نظام" میں "ایران کا مقام" | امام سید علی خامنہ ای" | Farsi Sub Urdu