حضور رهبر انقلاب در منزل شهید شهریاری - 4/11/1389 - Farsi