[Clip] در زمینه دشمنی های اقتصادی علاج را در نگاه به توانایی های داخل