منبرِ مقاومت | ولی امرِ مسلمین سید علی خامنہ ای حفظہ للہ | Farsi Sub Urdu