[04] شرح حدیث زندگی خوف خدا رہبر معظم سید علی خامنہ ای - Farsi Sub Urdu