تمام کارهای قرآنی، مقدمه‌ای برای تبدیل فضای کشور به فضای قرآنی - F