ماجرای شھادت حضرت عبد اللہ بن الحسنؑ به روایت رھبر انقلاب - Farsi