قدامت پسند کون؟ | امام خمینی رضوان اللہ علیہ | Farsi Sub Urdu