تم" ایرانی قوم کے طرف دار ہو؟؟؟ | امام سید علی خامنہ ای" | Farsi Sub Urdu