مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را #تمرین_کنیم - Farsi