If Shaheed Soleimani\'s Funeral Was Taken To Syria, Lebanon, Or Pakistan | Farsi Sub English