[19 June 2014] Pori Basirat Aur Agahi Kay Sath Mayedan Rahena Hai | Leader Syed Ali Khamenei - Urdu