تمام معصومینؑ، امام حسینؑ کے ھمرزم | رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہ ای | Farsi Sub Urdu