جوان مجاهد امروز، از اصحاب پیامبر(ص) بالاتر است - Sayyed Ali Khamenei - Fa